pašikti

pašikti
pašìkti, pàšika, -o (pàšikė) vlg. 1. tr. N, K, NdŽ, tuštinantis pašalinti: Paršas pašìks mėšlo, o kiek suės! Jd. ^ Pasakysu pasaką, ka šuo pašìko ašaką Slnt. Kad duosiu, tai tu velnią pašiksi LTR(Lbv). Ir pašikė višta šūdo, pusę balto, pusę rudo (kiaušinis) LTR(Kp). | refl. tr.: ^ Jo kytrumas (šykštumas): pasišìkęs surytų! Ktk. Kad neturi, tai pasišik LTR(Vlkv).intr. nusituštinti: Šarka lėkdama pàšika – va i mėšlas. Kas gi te užaugs tokioj žemėj! Sb.intr. pagadinti orą: Ar čia šuva teip pašìko? Pc. 2. tr. NdŽ, Krš, Erž, Pj prk. padaryti: Nieko nepašìksi, ka senas esi Grd. Vaikas i vaikas paliekta, nieko nepašìksi End. 3. tr. Slnt, Vkš, Srv, Jnš, Šš, Rm, Vb, Sv, Srj, Jrb prk. pamesti, netekti, prarasti: Vaikai greit pàšika kokį daiktą Ėr. Radau pirštines – kažkas pašìkęs ant keliu Dr. Nelįsk, kur nereik, gyvybę pašìksi Krš. Musint esi protą pašìkęs, kad mušys su draugu Dr. Par tus darbus sveikatą pašikái Krš. Prisigėręs važiavo – pašìko teises (buvo atimtos) Krš. ^ A akis pašikai, ka ant žmogaus lipi? LTR(Vdk). | refl. tr.: Išsivežė tiekus piningus i pašìkos End. 4. tr. prk. padėti, pastatyti (ppr. ne vietoje): Tą būdą čia pàšikė ne vietoj Slm. 5. tr. NdŽ prk. pabloginti, pagadinti: Visą reikalą man pašikaĩ, drauguži Ssk. | refl. Ub: Kam tura teip mergelka pasišìkti (netekti garbės) End. Keliose vietose pasišìko (nusikalto), niekas nebnora priimti [į darbą] Krš. | Oras vėl pasišìko – lyna par Naujus metus Krš. 6. tr. prk. lengvai, be reikalo atiduoti: Nelauk – nepašìks Lnkv. 7. intr. prk. sakoma nepaisant ko: Jei netinka, lai pašiñka, t. y. kad apsižanyjus netinka, neparskirs J. | refl.: Būk gera, tai duosiu saldainių, o teip pasišìk Skr.
◊ kaĩp ką̃ tik pàšiktas vlg. visiškai (plikas, neturtingas): Plikas kaip ką tik pašiktas LTR(Jnš).
kaĩp pàšiktas vlg. nieko neveikdamas, nejudėdamas (sėdi, murkso): Sėdėk kaĩp pàšiktas, ar darbo neturi! Lk.
kaĩp šuñs pàšiktas vlg. visiškai (vienas, vienišas): Vienas vienas kaĩ šuñs pàšiktas Skr.
pašìks táu šuvà ant kùpsto Plv vlg. negausi iš jo nieko.
šuñs pàšiktas vlg. niekam vertas, netikęs: Ar mes šuns pašiktos esame? J. Tai matai, kaimynėlė – ne šuñs pašiktà! Snt.
\ šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; paršikti; persišikti; piešikti; prašikti; prišikti; sušikti; užšikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • pašikti — paši̇̀kti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšikti — apšìkti, àpšika, o vlg. 1. tr. K, Š, Rtr, KŽ apteršti, apibjauroti išmatomis: Tie karveliai apìšikė visur, reikia vytie Adm. | Pleštekės baltos àpšika kopūstus kirminais Mžk. ^ Kaip àpšiktą šakalį muni mėtlio[ja] iš vietos į vietą Slnt. Kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšikti — atšìkti, àtšika, o (àtšikė) vlg. 1. refl. prk. sunykti, nusibaigti, nusilpti: Ką ana galą atsivedė pasogos – avelę, i tą atsišìkusią Tvr. 2. tr. Krtn, Dr, Slnt, Lpl prk. atsiimti, atkentėti: Suėdei siratą – atšìksi! Rdn. Tu atšìksi už munęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššikti — iššìkti, ìššika (iššiñka), o (ìššikė) vlg. 1. tr. N, J, Š, KŽ tuštinantis su išmatomis pašalinti: Karvės miežių grūdus cielus ìššika Pc. Iššikau žvirblelį, išstrungiojau LLDI277(Ms). ^ Seku, seku pasaką, vilks iššiko ašaką Sln. | refl. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušikti — nušìkti, nùšika, o (nùšikė) vlg. 1. intr. NdŽ, KŽ nusituštinti: Gandras subinę kela – jau nušìko Rsn. ^ Pasako – kap gandras nuo stogo nùšika (nei šiaip, nei taip) Kbr. | refl. K, J, NdŽ, KŽ: ^ Man šitas darbas tik nusišìkt Ds. Tavo darbas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršikti — paršìkti, par̃šika, o (par̃šikė) intr. vlg. prk. kalbančiojo teiginiui paneigti: Moma pareina! – Par̃šika! Db. šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; paršikti; persišikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašaikioti — NdŽ iter. dem. pašikti. šaikioti; apšaikioti; iššaikioti; nušaikioti; pašaikioti; prišaikioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašikinti — pašìkinti tr. vlg. 1. caus. pašikti 1: Pašìkyk vaiką Vlk. | refl. tr.: ^ Ar nori vaško? – Pasišìkyk mešką NmŽ. 2. prk. pagąsdinti, paspausti: Žmonys dabar nepasiduoda – nepašìkinsi Krš. | Pašìkinsu tavi su giliais (lošiant kortomis) Krš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašikinėti — NdŽ iter. dem. pašikti 1. šikinėti; apšikinėti; pašikinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persišikti — vlg. daug tuštintis, nusividuriuoti: ^ Pikta kap persišikus Pv. Stovi kap persišikęs LTR(Mrk). šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; par …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”